Praktijkgegevens

Praktijkondersteuner


De functie van praktijkondersteuner omvat het geheel van door de huisarts gedelegeerde taken in de huisartsenpraktijk binnen het gezondheidscentrum. De functie is gericht op medisch inhoudelijke en verpleegkundige werkzaamheden. De zorg van de praktijkondersteuner is in het bijzonder gericht op chronische patiënten.

Organisatorische positie


De Praktijkondersteuner legt hiërarchisch verantwoording af aan de directeur. De praktijkondersteuner werkt voor één of meerdere praktijken en is inhoudelijke verantwoording verschuldigd aan de huisartsen. Binnen en buiten het gezondheidscentrum werkt de praktijkondersteuner samen met andere professionele hulpverleners en behandelaars.

Resultaatgebieden


Zorgverlening


 • Verzorgt op basis van vastgestelde protocollen op methodische wijze doelgerichte (gedelegeerde) zorgverlening voor patiënten met een chronische ziekte, met als doel de patiënt zo adequaat mogelijk te voorzien van medische zorg en verbetering van reeds bestaande zorg:
 • Bepaalt, gedelegeerd of zelfstandig de te kiezen methodiek;
 • Inventariseert en analyseert de medische of verpleegkundige problemen van de patiënt;
 • Stelt daar waar nodig is een zorgplan op met doelen en interventies;
 • Kiest een interventie uit beschikbare alternatieven; indien er geen alternatief is volgt overleg met huisarts;
 • Bepaalt of de patiënt dient te worden terugverwezen respectievelijk doorverwezen naar huisarts of andere hulpverlener.
 • Verwijst op basis van protocollen naar diëtist, oogarts of podotherapeut;
 • Formuleert in overleg met de patiënt het beoogde resultaat, en geeft hierover resultaatindicatoren aan;
 • Beoordeelt de interventie op effectiviteit en efficiëntie en onderneemt naar aanleiding daarvan actie;
 • Kiest in samenspraak met de patiënt voor de best passende toedieningsvorm van door de huisarts voorgeschreven geneesmiddelen;
 • Verzorgt een probleemgerichte rapportage in het (elektronisch) medisch dossier;
 • Draagt zorg voor afstemming en terugkoppeling van de geboden zorgverlening aan huisarts;
 • Draagt zorg voor de administratieve afhandeling in het patiëntendossier.

Educatie en voorlichting


 • Verzorgt een doelgerichte educatie en voorlichting aan individuele patiënten in de huisartsenzorg (met name patiënten met DM type II, Astma/COPD of hart- en vaatziekten) gericht op kennis, het realiseren van mogelijke gedragsveranderingen, en het leren omgaan met de (gevolgen van de) aandoening met gebruikmaking van de beschikbare middelen:
 • Geeft voorlichting, adviezen, instructie en educatie aan patiënten en zonodig diens leefomgeving over ziektebeeld en behandeling, leefregels en hulpmiddelen;
 • Begeleidt en coacht patiënten en zonodig diens leefomgeving ten aanzien van zelfmanagement van de ziekte, het leren omgaan met en het hanteren van de consequenties van de aandoening en het hanteren van de leefregels;
 • Geeft informatie en adviezen aan relevante andere interne of externe hulpverleners;
 • Geeft instructie over medicatie en behandeling en hoe zelf te handelen bij problemen;
 • Beoordeelt voorlichtingsmateriaal op functionaliteit en kwaliteit.

Beheer en organisatie


 • Draagt zorg en verantwoordelijkheid voor een doelgerichte organisatie van de eigen zorgverlening in de huisartsenpraktijk met een effectieve en efficiënte inzet van beschikbare mensen en middelen, opdat er een goede afstemming plaatsvindt met activiteiten van andere teamleden en externe hulpverleners/instellingen:
 • Plant en organiseert eigen spreekuur/visites en voert deze uit;
 • Registreert consultaanvragen en vertaalt deze in te ondernemen activiteiten;
 • Coördineert de zorgverlening en de continuïteit daarvan;
 • Lost knelpunten in de eigen praktijkvoering zelfstandig op;
 • Overlegt met andere relevante interne of externe disciplines/hulpverleners en verwijst patiënten waar nodig naar hen door;
 • Verleent (telefonische) consulten aan patiënten en intra- en extramurale hulpverleners;
 • Zet een sociale kaart op en onderhoudt die t.a.v. de eigen taak resp. de eigen patiëntengroep.

Kwaliteit


 • Analyseert en toetst de kwaliteit van de zorgverlening en eigen praktijkvoering in de huisartsenzorg, aan de hand van landelijke en wettelijke richtlijnen, ten einde de kwaliteit van de zorg binnen de samenwerkende huisartsenpraktijken/ het samenwerkingsverband te allen tijde te borgen:
 • Stelt praktische protocollen en werkplannen voor de eigen activiteiten op;
 • Levert bijdrage aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid van de samenwerkende huisartsenpraktijken/het samenwerkingsverband;
 • Toetst en analyseert de kwaliteit van de geboden zorgverlening, educatie en voorlichting en voert (in overleg) waar nodig verbeteringen door;
 • Benoemt verbeterpunten, stelt prioriteiten t.a.v. verbetering. Kiest en voert de verbeteracties uit.

Eisen


 • HBO-opleiding praktijkondersteuner; Kennis van de sociale kaart, het veld van zorgverleners in het kader van chronische ziekten.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor medische zorgverlening aan patiënten, de kwaliteit daarvan en het geven van adviezen aan en zonodig afstemmen van te leveren zorg met de huisarts en/of met andere hulpverleners.
 • Heeft een stevige eigen professionele houding, werkt goed samen met collega's en communiceert duidelijk naar patiënten en derden.
 • Is alert op en gaat zorgvuldig om met de voortgang en vorderingen bij de patiënt en onderhoudt de kwaliteit van de geleverde zorg op het gebied van chronische ziekten.
 • Gaat integer om met belangen van patiënten en collega's.